کلیه فایل ها قابل ویرایش با کرل 13 می باشد  ( CorelDRAW  X3 )
دانلود همه فایل ها با فرمت
Cdr بصورت یک فایل Zip
دانلود همه فایل ها با فرمت pdf بصورت یک فایل Zip

CDR

نام پاکت

ردیف

PDF CDR

نام پاکت

ردیف

   505.درب روی عرض A4 پاکت 31     101.پاکت ملخی فانتزی زیپ دار 1
   506.درب روی عرض A4 پاکت+ 32     101.پاکت ملخی فانتزی 2
   507.پاکت 31×25 درب روی عرض 33     102.پاکت ملخی فانتزی پنجره ای 3
   601.درب روی طول B4 پاکت 34     103.پاکت ژاپنی چسب از بغل 4
   601.درب روی طول زیپ دارB4 پاکت 35     104.پاکت ژاپنی 5
   602.درب روی عرض چسب از بغل B4 پاکت 36     201.پاکت 11×11 6
   603.درب روی عرض B4 پاکت 37     202.پاکت 14×14 7
   701.درب روی طول A3 پاکت 38     203.پاکت 15×15 8
   702.درب روی عرض چسب از بغل A3 پاکت 39     204.پاکت 16×16 9
   703.درب روی عرض A3 پاکت 40    205.پاکت 17×17 10
   704.پاکت 51×35.5 درب روی عرض 41    206.پاکت 20×20 11
   801.CD پاکت 42    207.پاکت 23×23 12
   901.پاکت ژاپنی با عطف بغل 43    301.پاکت10×7 13
   902.پاکت ژاپنی با عطف بغل و ته 44    302.پاکت12×9 14
   903.با عطف بغل A5 پاکت 45    303.پاکت16×11 15
   904. با عطف بغل و ته A5 پاکت 46    304.پاکت18×13 16
   905. با عطف بغل A4 پاکت 47    305.پاکت18×13 درب مثلثی 17
   906. با عطف بغل و ته A4 پاکت 48    306.پاکت20×14 18
   907. با عطف بغل B4 پاکت 49    307.پاکت22×16 19
   908. با عطف بغل و ته B4 پاکت 50    401.درب روی طول A5 پاکت 20
   909. با عطف بغل A3 پاکت 51    401.درب روی طول زیپ دارA5 پاکت 21
   910. با عطف بغل و ته A3 پاکت. 52    402.درب روی عرض چسب از بغل 1A5 پاکت 22
   1001. ساک خرید عمودی 1 53    403.درب روی عرض چسب از بغل 2A5 پاکت. 23
   1002. ساک خرید عمودی 2 54    404.درب روی عرض A5 پاکت 24

   1003. ساک خرید عمودی 3 55    405.پاکت اسنادی 25
   1004. ساک خرید عمودی 4 56    501.درب روی طول A4 پاکت 26
   1005. ساک خرید عمودی 5 57    501.درب روی طول زیپ دارA4 پاکت 27
   1006. ساک خرید افقی 1 58    502.درب روی طول A4+ پاکت 28
   1007. ساک خرید افقی 2 59    503.درب روی عرض چسب از بغل A4 پاکت 29
   1008. ساک خرید افقی 3 60    504.درب روی عرض چسب از بغل A4+ پاکت 30
 

کلیه حقوق این سایت طبق قوانین نرم افزاری
متعلق به پاکت کاخ می باشد

صفحه اول    |    طراحی و اجرا    |    استانداردها    |   محصولات    |     درباره ما    |    تماس با ما

 

CopyRight 2007 -2012- Kakh Envelope Co. Design By ECOMIRAN